Социјална и здравствена помоћ

Социјална заштита

Стручни рад у Геронтолошком центру у Нишу организован је кроз активности пријема, процене, планирања и пружања услуге корисницима на смештају.

У стручном раду се користе технике процене потреба потенцијлних корисника кроз анализу упутне документације, интервју са корисником и сродницима и опсервација понашања корисника.

Комисија за пријем, премештај и отпуст корисника у саставу социјални радник, психолог, радни терапеут, правник и доктор медицине врше почетну процену и доносе одлуку о пријему корисника.  Дефинише се став корисника и других значајних лица и њихова очекивања од услуга, подобност корисника за коришћење услуге, могућност установе да задовољи потребе корисника, приоритет за пријем, датум почетка коришћења услуге или уписивање на листу чекања и способности и приоритетне потребе корисника.

Након обављеног пријема и првог интервјуа од стране стручних радника корисник се уводи у прописане евиденције, врши се процена потреба, снага, ризика, способности и интересовања корисника и других лица значајних за корисника. На основу резултата процене одређује се степен подршке и израђује индивидуални план услуга.

Индивидуални план услуга се сачињава на основу идентификованих потреба, способности и ризика десет дана након донете процене.

Индивидуални план услуга садржи циљеве који се желе постићи пружањем услуге, очекиване ишоде, активности које ће се предузимати, временски оквир у коме ће се реализовати, рок за поновни преглед индивидуалног плана услуга. Индивидуални план заштите за континуирано пружање услуга доноси стручни тим у сарадњи са упутним центром за социјални рад, заједно са корисником услуге.

У даљем раду, прате се ефекти пружаних услуга и по потреби се активности коригују, а у циљу максималног искоришћења потенцијала корисника. Активности се спроводе кроз индивидуални и групни рад.

Здравствена и општа нега и заштита

Геронтолошки центар у Нишу пружа услуге примарне здравствене заштите.  У остваривању и пружању здравствених услуга учествују здравствени радници, у складу са услугама из домена примарне здравствене заштите.

Здравствена заштита обухвата:

 • свакодневни лекарски прегледи путем визита или амбулантно;
 • прописивање редовне терапије, упута и заказивање специјалистичких прегледа и дијагностичких процедура;
 • редновно праћење виталних знакова (ТА, пулс, температура, дисање, бол, мерење гликемије);
 • примена пероралне, парентералне и инхалаторне терапија;
 • пласирање катетера, превијање;
 • вакцинација против сезонског грипа;
 • здравствено- васпитни рад са корисницима у вези навика, личне хигијене, исхране.
 • физикална терапија

Од осталих услуга у вези са остваривањем права из здравствене заштите, корисницима се врши набавка лекова, као и пратња корисника до здравствених установа у којима је потребно да остваре неку од услугу из домена здравствене заштите.

Корисници у установи имају редовне прегледе од стране специјалиста интерне медицине, неуропсихијатра и физијатра.

Психолошко - социјална помоћ

Активности усмерене ка очувању потенцијала корисника, реализују се у складу са могућностима корисника, капацитетима корисника, индивидуалним планом и у складу са проценом потреба корисника и одређеним степеном подршке, а спроводе се кроз индивидуални, тимски стручни рад и рад са групама, и то са следећим циљевима:

 • очување преосталих способности корисника кроз укључивање у организоване активности;
 • подршке у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу;
 • обезбеђивање и пружање правне помоћи и подршке у складу са потребама 
 • организовање радно- окупационих и едукативних активности које подстичу стицање нових знаја и вештина;
 • подршке у одржавању контаката са биолошком породицом и другим лицима значајним за кориснике;
 • саветодавна подршка на умањењу тегоба проузрокованих сепараћом и издвајањем из породичног окружења;
 • развој вештина за препознавање и решавање проблема корисника